പ്രവാസി ഭാരതീയരുടെ വോട്ട്: മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു

Story dated:Wednesday October 28th, 2015,05 37:am

electionതദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രവാസി ഭാരതീയരുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവാസി ഭാരതീയരുടെ വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ അഞ്ച് പകര്‍പ്പുകള്‍ എടുത്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി നാല് പകര്‍പ്പുകള്‍ അടിയന്തിരമായി വരണാധികാരികളെ ഏല്‍പിക്കണം. വരണാധികാരികള്‍ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ നല്‍കുന്നതിന് മാര്‍ക്ക്ഡ് കോപ്പി, വര്‍ക്കിംഗ് കോപ്പി എന്നിവ തയ്യാറാക്കി രണ്ട് പകര്‍പ്പുകള്‍ നിശ്ചിത ദിവസം ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍മാരെ ഏല്‍പ്പിക്കണം. പ്രവാസി ഭാരതീയര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരാകുമ്പോള്‍ അവര്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പകര്‍പ്പ് നല്‍കിയ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ ഒറിജിനല്‍ വേണം തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. പ്രവാസി ഭാരതീയരുടെ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ക്രമനമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള സാഹചര്യത്തില്‍, പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വോട്ടെടുപ്പ് വേളയില്‍ ഫാറം 21 എ യിലെ വോട്ട് രജിസ്റ്ററിന്റെ 2-ാം കോളത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാസി വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പരിന് മുമ്പില്‍ പി.വി എന്നു കൂടി ചേര്‍ക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary